Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Rahoitus / Hakeminen 

Hakeminen

EU-tuen hakeminen

Kuka voi hakea?

Euroopan unionin rakennerahastosta voivat hakea lisärahoitusta hankkeisiinsa yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt tai niiden yhdistelmät.

Mitä muuta edellytetään?

EU:n myöntämä rahoitus on osarahoitusta – siis vipuvoimaa kehittämistoimiin. EU-tuen saaminen edellyttää, että kehittämishankkeella on EU:n lisäksi muita julkisia tai yksityisiä rahoittajia. Lähes poikkeuksetta kehittämishankkeilla on oltava alueen kuntien rahoitusta. Vain yrityskohtaisilta hankkeilta ei edellytetä kuntarahaa.

Ketkä myöntävät ja päättävät?

Ohjelman mukaista rahoitusta maakunnissa myöntävät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja maakuntien liitot, jotka ilmoittavat rahoituksen hakumenettelyistä ja -ajoista omilla Internet-sivuillaan ja mediassa.
Länsi-Suomen alueen rahoittajia löydät sivulta Yhteystiedot

Osana rahoituspäätösten valmistelua ja toimien yhteensovitusta kehittämishankehakemukset käsitellään joko maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) tai sen sihteeristössä ja hankeryhmässä.
EAKR-ohjelman rahoituksen kohdentumisesta eri rahoittaja-viranomaisille sekä rahoitettavan toiminnan painotuksista päätetään maakunnan yhteistyöryhmässä, joka toimii jokaisessa maakunnassa. MYR koordinoi ja sovittaa yhteen niin EU-ohjelmien kuin kansallistenkin kehittämistoimien toteutusta. MYR:n työhön osallistuvat monet maakunnan toimijat: maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, valtion viranomaiset ja organisaatiot sekä keskeiset työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt.

Aluekehitysviranomaisina toimivilla maakuntien liitoilla on tärkeä rooli alueiden kehittämisessä. Ne laativat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa alueelleen pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmat ja maakuntaohjelmat sekä vuosittain maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat. Nämä maakunnalliset strategiat ja ohjelmat ohjaavat eri kehittämisvälineiden, muun muassa EU:n rakennerahasto-ohjelmien rahoituksen, suuntaamista.  

 

Hankeideasta käytäntöön? 

Lisätietoa hakemisesta: www.rakennerahastot.fi

MUITA RAHOITUSLÄHTEITÄ?

Suomen alueita kehitetään EU-rakennerahastojen lisäksi myös mm. Euroopan maaseuturahaston, Euroopan kalatalousrahaston sekä erilaisten kansallisten ohjelmien avulla.
Kansallisia ohjelmia ovat mm. osaamiskeskusohjelma sekä kansalliset Tekes-varat. Ajankohtaista

Tapahtumat