Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Ohjelmat / Länsi-Suomen EAKR / Toimintalinja 2 

Toimintalinja 2

Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen
edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Toimintalinjalla 2 edistetään osaamis- ja innovaatiotoimintaa sekä vahvistetaan innovaatioihin liittyviä rakenteita ja osaamiskeskittymiä. Toiminnan tavoitteena on alueen kilpailukyvyn pitkäjänteinen ja kestävä kehittäminen vahvistamalla alueellisia innovaatio- ja osaamisrakenteita sekä soveltavan tutkimuksen roolia. Nämä kehittämistoimet edistävät välillisesti myös yritysten toimintaedellytyksiä.

Toimintalinjalla tuetaan yritysten toimintaympäristöjen kehittämistä. Niin ikään tuetaan elinkeinoelämän kehittäjäorganisaatioiden uudistumista. Panostuksia kohdennetaan inhimillisen pääoman ja uuden teknologian hyödyntämisen lisäämiseen yrityksissä. Uusien teknologisten innovaatioiden käyttöönotto edellyttää sekä innovaation kehittämistä että innovaatiokyvykkyyteen liittyvää osaamisen kehittämistä niin yrittäjien kuin yritysten henkilöstönkin osalta. Tässä toiminnassa limittyvät EAKR:n rahoitus innovaatioiden synnyn ja kehittelyn tukemisessa ja ESR:n rahoitus inhimillisten voimavarojen ja osaamisresurssien lisäämisessä.

Toimintalinjan 2 kautta rahoitettavaa toimintaa ovat niin ikään innovaatiotoimijoiden keskinäisen, innovaatiotoimijoiden ja yritysten sekä kehittämisorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa tapahtuvan yhteistyön kehittäminen sekä erilaiset tutkimus- ja tuotekehityshankkeet. Tällaisia voivat olla mm. energiatehokkuutta edistävät ja uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevat hankkeet sekä materiaali- ja energiatehokkuuden kehittäminen tuotantotoiminnassa. Tällä toimintalinjalla tuki kohdentuu tutkimukseen ja uusien innovaatioiden pilottimaiseen kokeiluun. Yritysten ottaessa näin kehitetyt uudet menetelmät käyttöön tuetaan niitä tarvittaessa ykköstoimintalinjan mukaisesti. Teknologisten innovaatioiden ohella panostetaan kulttuuristen ja sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseen.

Tuen saajia voivat olla:
- tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot
- yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset
- teknologia-, innovaatio- ja osaamiskeskukset
- kunnat
- yrityksiä palvelevat organisaatiot ja kehitysyhtiö

Rahoitettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi innovaatiotoimijoiden sekä pk-yritysten yhteistyön ja verkottumisen tukeminen, innovaatiopalveluiden saatavuuden ja tehokkuuden parantaminen, yrityshautomoiden kehittäminen, alueiden erikoisosaamisen kehittäminen, t&k-toimintaa tukevien toimintojen kehittäminen, sähköisten neuvonta- ja asiakaspalvelujärjestelmien kehittäminen sekä soveltavan tutkimuksen hyödyntäminen.

Toimintalinjalle 2 on kohdennettu rahoitusta teematoimintaan lähinnä erityisteeman 2 ”Innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen” toteuttamiseksi.

Toimintalinjalla 2 tuettava toiminta
Erityisesti:  
- alueen tarpeeseen perustuvan tuotekehitystoiminnan ja soveltavan tutkimuksen
    edistäminen
- teknologian siirron ja uusien ideoiden hyödyntämisen edistäminen sekä tuote- ja tuotantoteknologian kehittäminen
- ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä yritysten yhteistyöverkostojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen
- innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen

Lisäksi:  
- elinkeinoelämän kehittäjäorganisaatioiden toiminnallinen uudistaminen
- yhteisten innovaatiopolitiikkojen edistäminen innovaatiostrategioiden laatimisella ja niiden toteuttamisella
- julkisen sektorin ja julkisten työorganisaatioiden innovaatiotoiminnan ja hyvinvointipalvelujen tuotantotapojen ja kokeilutoiminnan kehittäminen
- yliopistojen ja korkeakoulujen yrityslähtöisten tutkimus- ja kehittämispalvelujen edistäminen
- uusiutuvien energialähteiden tutkimuksen edistäminen
- yrityshautomotoiminnan edistäminen

Hankkeiden valintakriteerit

- parantaa työllisyyttä
- parantaa alueen innovaatioympäristöä ja -kapasiteettia
- edistää teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden syntyä ja hyödyntämistä
- parantaa yritysten teknologiatasoa, lisää innovaatioita ja niiden kaupallistamista tai T&K-panostuksia ja luo innovatiivisia tuotteita
- tukee yrityksiä uuden teknologian ja tuotantomenetelmien hyödyntämisessä ja käyttöönotossa
- tukee ja vahvistaa yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden osaamista, yhteistyötä ja verkottumista
- synnyttää uutta osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa yrityksissä
- edistää yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille
- luo edellytyksiä uusiutuvien energialähteiden käytölle
- synnyttää edellytyksiä hyvinvointipalvelujen uusille toteuttamistavoille
- tukee kestävää kehitystä
- edistää tasa-arvoa

Ajankohtaista

Tapahtumat