Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Ohjelmat / Länsi-Suomen EAKR / Toimintalinja 3 

Toimintalinja 3

Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön
parantaminen

Toimintalinjan 3 toimenpiteillä kehitetään toimintaympäristöä. Tuettavalla toiminnalla voidaan hyödyntää ja vahvistaa alueen vetovoimaisuutta, ehkäistä ympäristöriskejä ja -haittoja sekä parantaa alueiden saavutettavuutta. Toimenpiteet kohdistuvat pääosin seuraaviin kokonaisuuksiin:
1) palvelut
2) ympäristö ja
3) matkailu ja kulttuuri.

Toimintalinjan tavoitteena on parantaa alueen kaupunkikeskusten asemaa kehityksen vetureina. Tällöin korostuu keskusten hyvä saavutettavuus niin kansallisesti, kansainvälisesti kuin alueellisestikin. Toimintalinjan toimenpitein parannetaan fyysisiä ja ei-fyysisiä (yhteistyöverkostot) yhteyksiä kaupunkikeskusten ja ympäröivän maaseudun välillä. Esimerkkinä tästä ovat matkailu- ja kulttuurihankkeet, joiden kaupallinen hyödyntäminen edellyttää hyvää yhteistyötä kaupunkikeskusten vetovoimaisten kohteiden kanssa.

Tuen saajia voivat olla:
- kunnat ja kuntayhtymät
- matkailu-, kulttuuri- ja tiedeyhteisöt
- alueviranomaiset

Toimintalinja 3 kytkeytyy tiiviisti alueen maakuntaohjelmiin, joissa saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen on yksi keskeisistä kehittämishaasteista. Suurten infrastruktuuri-investointien resurssilähteenä tulee kuitenkin ensisijaisesti käyttää Suomen kansallista rahoitusta.

Erityisen haasteellisella Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla on mahdollisuus tukea sellaisia pienimuotoisia infrastruktuurihankkeita, jotka palvelevat yritystoiminnan kehittämistä.

Toimintalinjalla 3 on mahdollisuus rahoittaa erilaisia kokeiluja ja pilotteja, joilla tuetaan erityisesti kakkostoimintalinjalla rahoitettujen tutkimus- ja innovaatiohankkeiden tuomista käytäntöön.

Erityisteeman 4 ”Hyvinvointipalvelujen innovatiivinen kehittäminen” puitteissa rahoitetaan hyvinvointipalveluissa tarvittavaa palvelumarkkinoiden toimintaedellytysten kehittämistä ja uudenlaisia palvelutuotannon konsepteja ja rakenteita. Selvityksiin ja strategioihin perustuvia kokeiluhankkeita voidaan rahoittaa silloin, kun ne edistävät uusien ratkaisujen tai toimintamallien käyttöönottoa esim. väestön vanhenemiseen liittyen. EAKR-rahoitusta ei käytetä kuntien hyvinvointipalvelujen perustoimintoihin kuuluviin tehtäviin eikä palvelulaitosten rakentamiseen.

Rahoitettavien kulttuuri- ja luonnonympäristöjen kehittämishankkeiden tulee kytkeytyä kunkin seudun ja alueen elinkeino- ja yrityshankkeisiin, joille ne voivat tuoda lisäarvoa yritysten kehittäessä ja laajentaessa toimintaansa.

Toimintalinjalla 3 tuettava toiminta:

 Palvelujen kehittämiseksi
- hyvinvointipalvelujen kokeiluhankkeet
- yritysten ja alueiden logistista kehittämistä koskevat hankkeet
- tietoliikenne-, tietoverkostojen ja sisältöpalvelujen kehittämishankkeet
- sosiaalisten ja kulttuuri-innovaatioiden selvitys- ja kokeiluhankkeet

Ympäristön kehittämiseksi
- luonnonvarojen hallitun käytön edistämiseen liittyvät hankkeet
- yhdyskuntatekniikan uudenlaisia ratkaisuja mm. Itämeren kuormituksen vähentämiseksi tukevat hankkeet ja kokeilut
- saastuneiden maa-alueiden kunnostushankkeet

Matkailun ja kulttuurin kehittämiseksi
- matkailuyritysten ja muun alueellisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja verkostoitumista parantavat hankkeet 
- luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnon monimuotoisuutta vahvistavat hankkeet
- luonnon- ja kulttuuriympäristöjen sekä rakennusperinnön hoitoon liittyvät hankkeet


Hankkeiden valintakriteerit
- edistää kestävää kehitystä ja luonnonvarojen hallittua käyttöä
- parantaa elinympäristön laatua
- parantaa ympäristöriskien hallittavuutta
- luo mahdollisuuksia yritysten sijoittumiselle alueella
- parantaa yritysten toimitilojen saatavuutta ja logistisia edellytyksiä
- edistää kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta
- parantaa alueen vetovoimaisuutta ja saavutettavuutta
- parantaa matkailualan toimintaympäristöä

 

Ajankohtaista

Tapahtumat